Wednesday, 13 April 2011

แผนการสอนชีววิทยา

สารชีวโมเลกุล         
โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลที่ให้พลังงาน 4 KCal/g ปกติร่างกายจะไม่กำจัดของเสีย
ที่เกิดจากเมแทบอลิซึมของโปรตีนมากนัก จะกำจัดในรูปของยูเรียในปัสสาวะเท่านั้น


ลิพิดเป็นสารชีวโฒเลกุลที่ให้พลังงานสูงสุด คือ 9KCal/g
ลิพิดนั้นรวมหมายถึง ไขมัน และน้ำมัน ขีผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากไขมันอื่นๆด้วย
การรับประทานเอาลิพิดเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจะกลายเป็นสาเหตุของโรคอ้วน


คาร์โบไฮเดรตเป็นสารชีววโมเลกุลที่ให้พลังงานเพียงแค่ 4KCal/g เทียบเท่ากับโปรตีน
คาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็น เชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน การรับประทานอาหารจำพวกนี้ก็สามารถที่
ะแปลงเปลียนเป็นไขมันได้ถ้าร่างกายมีมากเกิความจำเป็น


กรดนิวคลีอิก ได้แก่ DNA และ RNA ทั้งสองสารยี้สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เช่นกัน
แต่จะเกิดขึ้นในตอนที่ร่างกายขาดอาหารชนิดรุนแรงมากๆ


แร่ธาตุและวิตามินไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายก็มีความต้องการเพราะทำให้ระบบต่างๆในร่างกาย
ทำงานอย่างปกติ  หากมีมากไปก็ก่อโทษได้ เช่น การเป็นโรคนิ่วต่างๆ เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

สิ่งที่อยากให้มีในเว็บบล็ิอกนี้

ขอเชิญผู้เข้าชมเว็บบล็อก แสดงความประสงค์จะให้ผู้จัดทำเพิ่มเติมเนื้อหา/สิ่งที่ผู้เยี่ยมชมต้องการให้ช่วยเหลือ โดยกรอกเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติมตามลิ้ง google form นี้ แบบสอบถาม สิ่งที่อยากให้มีในเว็บบล็ิอกนี้

ผู้ติดตาม

Pageviews นับตั้งแต่ ปี 2009