Tuesday, 17 January 2017

ตัวอย่างงานวิจัย

1.
ผู้วิจัย : หทัยชนก นันทพานิช      
ปี        : 2546       
เรื่อง   : การศึกษาวิธีลดปริมาณการสูญเสียวิตามินบี-1 ในข้าวเหนียว ในระหว่างกระบวนการทำให้สุก
บทคัดย่อ
            ศึกษาวิธีลดปริมาณการสูญเสียวิตามินบี-1 ในข้าวเหนียวในระหว่างกระบวนการทำให้สุก พบว่าผลของเวลาที่ใช้ในการแช่ข้าว คือ 2,4,6,8 และ 10 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียวิตามินบี-1 เท่ากับ 7.69,19.58,23.78,28.67, และ 32.88% ตามลำดับอุณหภูมิในการนึ่งข้าว 70°C, 80°C, 90°C, 100°C และ 110°C เปอร์เซ็นต์การสูญเสียวิตามินบี-1 เท่ากับ 10.20, 31.97, 44.90, 60.54, 72.79 และ 82.31% ตามลำดับ ผลของเวลาที่ใช้นึ่งข้าว เวลาที่ใช้นึ่ง 20, 25, 30 และ 35 นาที มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวิตามินบี-1 เท่ากับ 11.81, 61.11, 66.66, 75.69 และ 82.64 % ตามลำดับ ส่วนผลการแช่ข้าวในน้ำประปา, น้ำกลั่น 2 ครั้ง, น้ำมะนาว 10%, น้ำมะนาว 20%, และน้ำมะนาว 30% พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวิตามินบี-1 เท่ากับ 90.36, 66.66, 57.06, 50.28 และ 40.10% ตามลำดับ ดังนั้นถ้าต้องการลดปริมาณการสูญเสียวิตามินบี-1 ในข้าวเหนียวในระหว่าง กระบวนการทำให้สุกควรนึ่งข้าวโดยลดเวลาในการแช่ข้าวลง นึ่งโดยใช้ไฟปานกลางและใช้เวลานึ่งให้น้อยที่สุด ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการแช่ข้าวด้วยน้ำประปาหรือน้ำบ่อ หรือบีบมะนาวลงในข้าวที่แช่ เนื่องจากระหว่างการนึ่งถ้าอยู่สภาวะที่เป็นกรดอัตราการสลายตัวของวิตามินบี-1 จะเกิดอย่างช้า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   
2.
ผู้วิจัย    : หทัยชนก นันทพานิช    
 ปี         : 2548      
 เรื่อง    : การศึกษาปริมาณกรดโฟลิกในพืชผักพื้นบ้านบางชนิดที่เป็นอาหารของคนภาคอีสาน โดยใช้เครื่องโครมาโท กราฟีของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC)
บทคัดย่อ 
             ในส้มตำมีกรดโฟลิกในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ได้แก่
 มะละกอแขกดำ  12.82 มะละกอพื้นบ้าน 83.99 มะนาว 4.16 มะเขือเปราะ 24.63 มะเขือลาย 22.96
มะเขือเทศ 6.60 มะเขือเทศท้อ  20.33 พริกสด 0.86 พริกแห้ง ถั่วงงอก 36.01 ถั่วฝักยาว15.46 
และผักกาดดอง 0  % ของปริมาณน้ำหนักสด 100 กรัม(ความต้องการกรดโฟลิกในแต่ละวันตามช่วงอายุแรกเกิด-3ปี ต้องการ 100 กรัม4ปีขึ้นไป ต้องการ 400 กรัมผู้สูงอายุ ต้องการ 600 กรัมขึ้นไป)อาหารจะสูญเสียกรดโฟลิกร้อยละ 60เมื่อผ่านความร้อนมากกว่า 110 องศาเซลเซียส ดังนั้นการรับประทานผักควรเป็นผักสด
           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------