Sunday, 21 August 2016

ใบงาน เรื่อง ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ

ดาวน์โหลด ใบงาน เรื่อง ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ


ใบงาน เรื่อง เอนไซม์

ดาวน์โหลด ใบงาน เรื่อง เอนไซม์ 

ใบงาน เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน

ดาวน์โหลด ใบงาน เรื่อง หมู๋ฟังก์ชั่น

ใบงาน เรื่อง สารอนินทรีย์

ดาวน์โหลด  ใบงาน เรื่อง สารอนินทรีย์

ใบงาน เรือ่ง วิตามิน

ดาวน์โหลด  ใบงาน เรื่อง  วิตามิน

ใบงาน เรื่อง ลิพิด

ดาวน์โหลด ใบงาน เรื่อง ลิพิด

ใบงาน เรื่อง โปรตีน

ดาวน์โหลด ใบงาน เรื่อง โปรตีน

ใบงาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต


ดาวน์โหลด ใบงาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตใบงาน เรื่อง คาร์โบไฮเดรต

ใบงาน เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 

คลังข้อสอบชีววิทยา

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1


ผู้ติดตาม

Pageviews