Wednesday, 13 April 2011

คลังข้อสอบชีววิทยา - เคมี

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี
ปีการศึกษา 2552
          ข้อสอบปลายภาค วิชาเคมี ชั้น ม. 4
          ข้อสอบกลางภาค วิชาเคมี ชั้นม. 4
          ข้อสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4
          ข้อสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา ชั้น ม.5
          ข้อสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา ชั้น ม.5
          ข้อสอบปลายภาค วิชาเคมี ชั้น ม.6
          ข้อสอบปลายภาค วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

ปีการศึกษา 2553
          ข้อสอบกลางภาค
          ข้อสอบปลายภาค วิชาเคมี ชั้นม. 4
          ข้อสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา ชั้นม.5
          ข้อสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา ชั้นม.6

ปีการศึกษา 1/2554
          ข้อสอบกลางภาค วิชา เคมี ม.4
          ข้อสอบกลางภาค วิชา ชีววิทยา ม.5
          ข้อสอบปลายภาค วิชา เคมี ม.4
          ข้อสอบปลายภาค วิชา เคมี ม.6
          ข้อสอบปลายภาค วิชา ชีววิทยา ม.5No comments:

Post a Comment

ผู้ติดตาม

Pageviews