Wednesday, 13 April 2011

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

ดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1
ภาคเรียนที่ 1
         ข้อสอบกลางภาค
           -  วิทยาศาสตร์ ม.๑


No comments:

Post a Comment

โครงงานการศึกษาพฤติกรรมการออกไข่ของไก่ไข่

     การทดลองเลี้ยง ไก่ไข่ เพื่อใช้รับประทานอย่างปลอดภัย ปลอดสารพิษ สามารถทำได้ง่าย ที่บ้านผมเลี้ยงจำนวน 14 ตัว แบ่งเป้็น ไก่ไข่ ตัวเมีย 11 ...

Follow by Email

Pageviews